Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldi.
MHP’li Kılavuz, sözleşmeli personel için kadro çağrısında bulunarak,
“Sözleşmeli tüm personellere kadro verilmeli ve Anayasamızın 10. Maddesinde
ifadesini bulan eşitlik ilkesine ve ayrıyeten hakkaniyete de aykırılık teşkil eden
durum ortadan kaldırılmalıdır” dedi.
TBMM’ye kanun teklifi veren Kılavuz, “Teklif ile; mevcut yasal
düzenlemelerimiz anlamında işçi veya memur statüsünde sayılmayan mezkur
kamu personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur
kadrolarına atamalarının yapılarak iş güvencesinin sağlanması, çalışanlar
arasındaki adaletin tesisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ile
ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 - B maddesine göre
sözleşmeli statüde çalışan personellerin yaşamakta oldukları tüm sıkıntıların
yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde halli ile teminat altına alınması
amaçlanmıştır.” ifadelerini kullandı.
TEKLİFİN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Teklifinde genel ve maddeler halinde gerekçelere de yer veren
Milletvekili Kılavuz, “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi ile ayrıca
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-B maddesine göre Belediyeler ile
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında norm kadro karşılığı tam zamanlı çalışmakta
olan sözleşmeli personeller, kamu işçisi sayılmayan kamu görevlisi ve benzeri
isimlendirmelerle çalışmaktadır. Bu durum da aynı kurumda, aynı işi yapan ve
fakat tabi oldukları yasal mevzuat hükümlerinin farklı olması nedeniyle maaş,

emeklilik, iş güvencesi, atama, tayin ve terfi ile sosyal ve özlük hakları
açısından birbirinden tamamen farklı imkânlara sahip kamu görevlileri
bulunması gibi bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Mevcut
itibariyle bu ahval, Anayasamızın 10. Maddesinde ifadesini bulan Eşitlik
ilkesine ve ayrıyeten hakkaniyete de aykırılık teşkil etmektedir” dedi.
ÇALIŞANLAR ARASINDA ADALET TESİSİ OLACAK
Son olarak 2013 yılında sözleşmelilere kadro verildiğini anımsatan MHP
Milletvekili Kılavuz, “02.06.2011 tarih ve 632 sayılı KHK ile 12.07.2013 tarihli
ve 6495 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca kamuda sözleşmeli olarak
çalışan personel kadroya geçirilmiştir. Ne var ki mezkûr tarihlerden sonra da
657 sayılı Kanunun 4-B maddesi uyarınca personel istihdamı devam ettiği ve
bahsedilen düzenlemeler yeni personeli kapsamadığı için kamu personelleri
arasında eşitsizlik ve adalete aykırı durum sona erdirilememiştir. Bu yasa teklifi
ile mevcut yasal düzenlemelerimiz anlamında işçi veya memur statüsünde
sayılmayan mezkûr kamu personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na
tabi memur kadrolarına atamalarının yapılarak iş güvencesinin sağlanması,
çalışanlar arasındaki adaletin tesisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49.
Maddesi ile ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Maddesine göre sözleşmeli
statüde çalışan personellerin yaşamakta oldukları tüm sıkıntıların yasal mevzuat
hükümleri çerçevesinde halli ile teminat altına alınması amaçlanmıştır”
ifadelerini kullandı.